Custom NFL JerseysCustom NFL Jersey Custom NFL Jerseyscustom jaguars jersey


หลักสูตรอาชีวอนามัยฯ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

เกี่ยวกับสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


         สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับนักศึกษาครั้งแรกในนามของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมๆ กับสำนักวิชาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เมื่อ วันที่ 28 พฤษภาคม 2541 โดยสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรได้เปิดรับนักศึกษาใน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต่อมาได้พัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นอีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพและวิชาเอกบริหารสาธารณสุข คณาจารย์ในสาขาสาธารณสุขศาสต์ประกอบไปด้วย คณาจารย์ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคณาจารย์ในรายวิชาเกี่ยวกับพื้นฐานการสาธารณสุข กลุ่มคณาจารย์ในรายวิชาเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี และกลุ่มคณาจารย์เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปัจจุบัน (20 พฤศจิกายน 2555) ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาไปแล้วจำนวน 15 รุ่น ผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงาน ทั้งภาคเอกชน ราชการและประกอบธุรกิจส่วนตัวแล้วแล้วกว่า 500 คน ในด้านการเรียนการสอน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยลักษณ์ มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศต่อไป


ปรัชญา

         ปรัชญาของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังคงใช้ปรัชญาเดียวกันกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์คือ "เชื่อว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างบุคลากร เพื่อดูแลสร้างเสริมและปกป้องสุขภาพของประชาชนและชุมชน การจัดการศึกษาทางด้านนี้จะต้องมีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับบริบททางวัฒณธรรมของชุมชน และมีลักษณะขององค์รวม อันประกอบด้วย มิติทางสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม"


ปณิธาน

         ปณิธานของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังคงใช้ปรัชญาเดียวกันกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์คือ "มุ่งหวังที่จะเป็นแหล่งฝึกฝนและให้ความรู้ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้สังคมได้บุคคลากรที่มีความสามารถไปปฏิบัติงาน ส่งผลให้คนไทยมีความสุข มีความเข้มแข็งทางด้านด้านร่างกายและจิตใจ อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ"


วิสัยทัศน์

        วิสัยทัศน์ของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังคงใช้วิสัยทัศน์เดียวกันกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์คือ "เป็นผู้นำในการให้การศึกษาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลิตงานวิจยที่มุ่งเน้นเชิงพื้นที่ ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นที่พึ่งของสังคมจากการให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพสูงและทั่วถึง ภายในปี 2561"


พันธกิจ

         พันธกิจของสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังคงใช้พันธกิจเดียวกันกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์คือ "จัดการศึกษาระดับสูงทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในระบสูง รวมถึงการให้บริการวิชาการทางด้านสุขภาพแก่สังคม รักษามาตราฐานวิชาชีพด้านสุขภาพให้อยู่ในระดับสูง และร่วมพัฒนาสุขภาวะของคนไทย โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนบนให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด"

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:: สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ::