Custom NFL JerseysCustom NFL Jersey Custom NFL Jerseyscustom jaguars jersey


หลักสูตรอาชีวอนามัยฯ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

โครงสร้างบุคลากรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  :   
ผศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ
ประธานหลักสูตรสาธารสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.)  :   
ดร.พัฒนศักดิ์  คำมณีจันทร์
ประธานหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม  :   
ดร.ศิริอุมา  เจาะจิตต์
ประธานหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  :   
ดร.จันจิรา  มหาบุญ
   
   
         คณาจารย์ในสาขาสาธารณสุขศาสต์ประกอบไปด้วย คณาจารย์ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคณาจารย์หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มคณาจารย์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และคณาจารย์กลุ่มวิชาพื้นฐานการสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้
     
1. คณาจารย์หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม  
  ผศ.ดร.วาริท  เจาะจิตต์  
  ดร.ศิริอุมา  เจาะจิตต์  
  ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์  
  อาจารย์ปนัดดา  พิบูลย์  
  อาจารย์วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี  
  อาจารย์ประเสริฐ  มากแก้ว         (ลาศึกษาต่อ)  
  อาจารย์พัฒน์ธิดา  ทองขาว        (ลาศึกษาต่อ)  
  อาจารย์วรางคณา  ศรีหมอก       (ลาศึกษาต่อ)  
     
2. คณาจารย์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  ผศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ  
  ดร.นุจรีย์  แซ่จิว  
  ดร.จันจิรา  มหาบุญ  
  ดร.สุภาภรณ์  ยิ้มเที่ยง  
  อาจารย์ปรีดา  สันสาคร             (ลาศึกษาต่อ)  
  อาจารย์อุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม  
  อาจารย์ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์  
  อาจารย์ศิริพร ด่านคชาธาร  
     
3. คณาจารย์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   (กลุ่มวิชาพื้นฐานการสาธารณสุข)
  ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์  
  ผศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ  
  ดร.พัฒนศักดิ์  คำมณีจันทร์  
  ดร.สุปรีชา  แก้วสวัสดิ์  
  ดร.วันสุรีย์  พรหมภัทร  
  ดร.สาโรจน์  เพชรมณี  
  ดร.พิมาน ธีระรัตนสุนทร  
  อาจารย์รัตนสิทธิ์  ทิพย์วงศ์  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:: สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ::