Custom NFL JerseysCustom NFL Jersey Custom NFL Jerseyscustom jaguars jersey


หลักสูตรอาชีวอนามัยฯ หลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Public Health Program

1. ชื่อหลักสูตร

  ภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ Master of Public Health Program
     

2. ชื่อปริญญาและสาขา

  ชื่อภาษาไทย
    ชื่อเต็ม สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
    ชื่อย่อ ส.ม.
       
  ชื่อภาษาอังกฤษ
    ชื่อเต็ม Master of Public Health Program
    ชื่อย่อ M.P.H.


3. ปรัชญาหลักสูตร

          วิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ   
                 การสร้างเสริมสุขภาพเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างสุขภาวะขึ้นใน สังคม ประชาชนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของการสร้างเสริมสุขภาพของตน ของชุมชนและสังคม บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยทางอ้อมย่อมเป็นที่คาดหวังจากสังคม ดังนั้น บุคคลที่จะเป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพได้นั้น จำเป็นจะต้องมีทั้งความรู้เรื่องสุขภาพมนุษย์ รวมทั้งวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและความรู้แบบสหวิทยาการเป็นอย่างดี พร้อมทั้งคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จะโน้มนำให้บุคคลอื่นยอมรับและปฏิบัติตามทักษะความรู้และความสามารถที่มี รวมทั้งมีศักยภาพที่จะสร้างนวัตกรรมให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และมีอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติงานเป็นแกนนำและร่วมสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดขึ้นในทุกกลุ่มประชากรและในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

         วิชาเอกบริหารสาธารณสุข   
                 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีสถานที่ตั้งอยู่ในชุมชนดั้งเดิมที่มีทุนทางวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของชุมชน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์จึงเล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนางานบริหารด้านสาธารณสุขให้มีความทันสมัย และสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง สร้างผู้นำในการบริหารความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบสุขภาพ ผู้นำที่สามารถพัฒนานโยบายท้องถิ่นด้านการสาธารณสุข สามารถประสานจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างหลากหลาย สามารถจัดการองค์ความรู้ และสามารถศึกษาวิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนาองค์การ/กลุ่ม/บุคคล/ชุมชน สามารถนำความรู้ไปพัฒนาสังคมท้องถิ่นและประเทศ


4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

         วิชาเอกการสร้างเสริมสุขภาพ   
                  1)  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำทางวิชาการด้าน การสร้างเสริมสุขภาพ
                  2)  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถพัฒนายุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์พื้นที่และกลุ่มประชาชน
                  3)  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถโน้มนำให้บุคคลอื่นยอมรับและปฏิบัติตาม สามารถประยุกต์ใช้วิธีการสร้างเสริมสุขภาพด้วยทักษะความรู้ความสามารถที่มี สามารถสร้างนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแกนนำในการสร้างเสริมสุขภาพและร่วมสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดขึ้นในทุกกลุ่มประชากรและในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

         วิชาเอกบริหารสาธารณสุข   
                  1)  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางการบริหารสาธารณสุขในระดับสูง มีความรู้ด้านสุขภาพมนุษย์ ระบบสุขภาพ การบริหารจัดการทรัยพากรและชุมชนเพื่อพัฒนาสุขภาพ การวางแผนและประเมนผลงานสาธารณสุขเป็นอย่างดี
                  2)  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกับผู้อื่น สามารถบริหารเชิงกลยุทธ์ สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ
                  3)  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีทักษะการจัดการองค์ความรู้ สามารถประยุกต์ทักษะการบริหารจัดการมาพัฒนาชุมชนแบบสุขภาพองค์รวมเพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่นและประเทศ


5. โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก(2)
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชา

แผน ข

เน้นการศึกษางานรายวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือทำโครงการปัญหาพิเศษ


6. ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 
1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา
    1.1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (หลักสูตรปกติ)
     
-
อัตราเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 15,000 x 6 ภาคการศึกษา
(ซึ่งได้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียน
และค่าบำรุงกิจกรรม
9,000 บาท
     
*
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลังภาคการศึกษาที่ 7 (หลักสูตรปกติ)
ชำระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 7,500 บาท
     
    1.2) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (หลักสูตรภาคพิเศษ)
     
-
อัตราเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 22,000 x 6 ภาคการศึกษา
(ซึ่งได้รวมค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ค่าลงทะเบียน
และค่าบำรุงกิจกรรม)
132,000 บาท
     
*
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลังภาคการศึกษาที่ 7 (หลักสูตรพิเศษ)
ชำระค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 11,000 บาท
         
 
2) ค่าประกันทั่วไป (จ่ายคืนให้เมื่อออกจากมหาวิทยาลัย)

6,000 บาท
 
3) ค่าลงทะเบียนสอบภาษาต่างประเทศ

1,200 บาท

 
4) ค่าสอบประมวลความรู้ (สำหรับนักศึกษาแผน ข) ครั้งละ

2,000 บาท


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:: สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ::